Undervisning på distans p.g.a Covid-19

All undervisning kommer att ske på distans under period 4 för att minska smittspridningen av Covid-19. Utbildningen kommer att ske på distans även om smittspridningen drastiskt skulle förbättras då det blir för svårt att ställa om undervisningen igen.

 

----- English below ------

All education in period 4 will be at a distance to reduce the spread of Covid-19. The education will take place at a distance, even if the spread of infection would be drastically improved as it becomes too difficult to change the teaching again.